Info pro finance

Pojištění

Pojištění lze charakterizovat jako přenesení rizika vzniku negativních důsledků nahodilých (tzv. škodných) událostí, které vedou k újmě na majetku, životu či zdraví z osoby, která je těmto rizikům vystavena (tzv. pojištěného) na osobu specializovanou (tzv. pojistitele). Touto osobou je nejčastěji pojišťovna a osoba, která s ní sjednává pojistnou smlouvu (tj. pojistku), je pak pojistník.

Pojišťovna se přitom zavazuje za úplatu poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá a v pojistných podmínkách předem blíže dohodnutá událost, která může nastat s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové tedy neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu, ale tlumí a zmírňuje jejich dopad, a ve srovnání se spořením či investováním se neodvíjí od doposud vložených finančních prostředků.

Od soukromého pojištění popsaného výše je přitom potřeba odlišit tzv. veřejné pojištění, kam řadíme zdravotní a sociální pojištění, které se hradí formou odvodů, a jednotlivé typy pojištění se pak rozlišují podle toho, jaká rizika kryjí a zda se daná událost vztahuje k nějaké osobě, majetku či zvláštnímu zájmu.

 

Mezi pojištění osob tedy řadíme zejména:

  • úrazové pojištění
  • pojištění na dožití
  • důchodové pojištění
  • nemocenské pojištění a 
  • cestovní pojištění.

Mezi pojištění majetku řadíme zejména:

  • havarijní pojištění
  • pojištění proti odcizení a 
  • živelní pojištění.

A mezi pojištění zájmů pak řadíme zejména:

  • pojištění odpovědnosti za škodu a
  • povinné ručení.

 

S každým pojištěním jsou spojeny platby pojistného, z kterých jsou hrazeny náklady pojišťovny s jejím provozem a výplatami pojistného. Součástí provozu je i distribuce a prodej pojištění, které se projevují na nákladech pojišťovny a tím i na výši vyplaceného pojistného v případě pojistné události. Je proto potřeba se soustředit na rizika, která chceme pojistit, a to od těch globálních jako jsou katastrofy nebo válečné konflikty až po rizika, která máme v moci ovlivnit my sami v našem bezprostředním okolí, abychom si nezvolili zejména nevhodný produkt nebo drahé pojištění, které kryje pouze velice nepravděpodobná rizika a které nás bude (po finanční stránce) neúměrně zatěžovat.

Důležité je proto vedle výběru vhodného a dostupného pojištění porovnat i nabídky jednoltivých pojišťoven, protože problémy může činit i přechod od jedné pojišťovny ke druhé, prosté ukončení pojištění či odstoupení od smluvního vztahu, a základním kritériem by pro nás měl být poměr ceny daného pojistného produktu (tj. poplatky za jeho sjednání, pravidelné platby a také případné poplatky za exit) a právě pravděpodobnost, že daná událost nastane a. že na nás a naše okolí (rodinu, vyživované osoby apod.) bude mít negativní dopad.