Info pro finance

Udržitelné finance

V dnešní bouřlivé době se téma investic může zdát reakcí na současnou poptávku. Experti se naštěstí přiblížením investičních příležitostí pro drobné investory zabývají již několik let. A v SČS jsme hrdí na to, že vás můžeme informovat o spuštění i sekce „Udržitelné finance“, jejímž cílem je poskytovat transparentní a nestranné informace pro drobné investory. Ti tak mohou spojit svá osobní investiční rozhodnutí s preferencemi udržitelnosti a ovlivnit tak budoucnost svou i světa.

"Udržitelnost je definovaná v kontextu lidské civilizace jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň. Udržitelná společnost musí být vystavena tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu s inherentní schopností přírody udržet život. Organizačním principem udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři propojené oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu" (https://cs.wikipedia.org/wiki/Udrzitelnost)

Projekt udržitelného investování iniciovaný před několika lety nezávislým a neziskovým think-tankem 2° Investing Initiative (2DII), na kterém se nyní podílíme, koordinuje některé významné světové výzkumy v oblasti udržitelného financování a sdílí s námi od roku 2020 své výstupy. V současnosti vám tak zde můžeme nabídnout souhrn informací z mnoha studií 2DII. Vše přitom směřuje k odpovědi na pro nás důležitou otázku: Může běžný člověk bez významného kapitálu ovlivnit snahy o redukci klimatických změn svými úsporami a zároveň je ochránit a dokonce generovat takovou investicí určitý zisk?

A odpověď je kladná! 

Ale! Bude se ještě muset leccos změnit v ustálených zvycích a předpojatostech trhu finančních produktů a chování jeho účastníků, tj. jak finančních institucí, tak i jejich klientů, zejména dlouhodobých drobných investorů. Dokládají to také výsledky názorového průzkumu k této otázce, které jsou spolu s návrhy řešení, jak k drobnému investování do udržitelnosti přistupovat, uvedeny ve zprávě zde.

Závěry o tom, jak běžné domácnosti chápou udržitelné finanční produkty a zda by byl z jejich strany zájem do nich investovat, jsou uvedeny zde.

Proč existuje o drobné investory takový zájem? Zpráva v závěrech průzkumu dokládá, že tržní potenciál různých udržitelných maloobchodních produktů v oblasti drobného investování není zdaleka vyčerpán. Podle preferencí drobných investorů se odhaduje, že v Evropě existuje potenciální mnoha biliónová tržní příležitost pro zelené finanční produkty, která zůstává nevyužita. Jednoduše řečeno, nabídka neodpovídá poptávce. Finanční průmysl musí vyzkoušet nové způsoby, jak obsluhovat rozmanité profily klientů namísto nabízení univerzálních produktů.

Na druhé straně jsou firmy nuceny přijmout regulaci této nabídky na vnitřním trhu EU. Důvody proč a regulační doporučení tvůrcům politik EU zpracované 2DII jako příspěvek k nově revidovaným pravidlům směrnice MIFID jsou shrnuty zde, a jde např. o to, že investiční firmy působící v EU musí informovat potenciální investory o individuálních preferencích udržitelnosti svých klientů podle směrnice o trzích finančních nástrojů - MiFID II, a to nově počínaje 2. srpnem 2022.

Výzkum přinesl i další informace o tom, že už nestačí obecná proklamace o tom, jak také drobné úspory mohou generovat určitý zisk a k tomu přispět ještě k zlepšování životního prostředí. Spolu s tlakem na ochranu klimatu se ukazují jako zajímavé především možnosti drobných kapitálových investic do takových podniků, které reálně přispívají k ochraně životního prostředí právě svými produkty a službami. Zároveň je však potřeba i v této oblasti drobného investování zohlednit ochranu spotřebitelů..

Program maloobchodních investic vytvořený 2DII čerpá z výzkumem získaných dat a je podpořen právní analýzou. Využívá také nově vyvíjené finanční produkty a komunikační nástroje potřebné k integraci udržitelnosti do maloobchodního investičního trhu. Cílem programu je vyjasnit situaci na trhu, zabránit manipulativním nabídkách finančních produktů a zároveň ochránit maloobchodního, drobného investora před zneužitím jeho zájmu vložit svůj kapitál do environmentálně užitečných nabídek.

Zatímco Evropská komise zavádí v této otázce řadu reforem, jako je např. povinnost i finančních poradců zohledňovat nefinanční investiční cíle svých klientů, regulační prostředí ještě stále vyžaduje určité úpravy a vyjasnění. Více k tomuto programu a jeho obsahu zde.

Kde však hledat motivaci pro drobné investory? Důležitým rozhodovacím aspektem je vlastní posouzení potenciálu působení finančních produktů podporujících energetickou transformaci ještě před vlastní investicí. 2DII vytvořila pro tento účel hodnotící Schéma vlivu investičních firem na projekty s environmentálními dopady. Opět k tomu využila poznatky z dosavadních studií na toto téma. Schéma zahrnuje čtyři kritéria: 1) závazek firmy soustředit se na zelenou energii, 2) dosah na nové nebo nedostatečně zásobované trhy, 3) poskytování flexibilního kapitálu a 4) tlak na financované organizace, aby sladily svou klimatickou strategii se scénářem pod 2°C. Zároveň se navrhuje zlepšit dosah "zelených" finančních produktů tak, jako např. u zelených dluhopisů umožnit jejich využití i pro menší projekty obnovitelné energie a energetické účinnosti.

Toho je možné dosáhnout sloučením rizik prostřednictvím sekuritizace. Toto rozšíření může výrazně pomoci nejen domácnostem, ale i malým obcím nebo malým a středním podnikům, při získávání přístupu k financování svých zelených projektů. Předpokládá se, že drobný investor přijme spíše malé a srozumitelné projektové záměry, které se ho navíc mohou v mnoha ohledech nepřímo týkat. Podrobnosti a varianty uvedených možností lze najít v souhrnu zde.

Aby se maloobchodní trh s investičními produkty mohl dát do pohybu a byla zajištěna jeho férovost, bylo nutné nejprve zmapovat a zhodnotit pokrok ve slaďování finančních toků pro klimatické cíle zakotvené v Pařížské dohodě. Vznikla tedy metodologie hodnocení kapitálové transformace Pařížské dohody (PACTA -  Paris Agreement Capital Transition Assessment), kterou pod koordinací 2DII zkušebně využilo 16 států. Ve 2 600 finančních institucích byla v této souvislosti analyzována aktiva v hodnotě více než 11 bilionů EUR. Předpokládá se, že s rostoucím zájmem o drobné investování počet zapojených států ještě vzroste. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Prozkoumání a zaplnění kritických regulačních mezer na lokálních trzích má zdánlivě jednoduchou podmínku, a to integritu trhu pro udržitelné finance sledující hlavní zásadu: Slibuj jen to, co můžeš dodat! Je tedy nutné, aby regulační orgány podporovaly důvěru spotřebitelů stanovením pravidel a norem pro tyto druhy tvrzení. Drobný investor chce totiž mít jistotu. Pokud získá určitou, vysoce pravděpodobnou záruku, neponičenou špatnými příklady, ochotně investuje. Zprávu, která se na současnou regulační scénu dívá podrobně, zkoumá její možnosti a formuluje zásady dalších kroků k férovým pravidlům nabídky finančních produktů, stejně jako celý pohled na tuto situaci, lze najít zde.

Nezávislý think-tank 2DII v srpnu 2021 dokončil i analýzu stavu unijního procedurálního rámce, zda vyhovuje tvorbě finanční politiky pro udržitelnost. Na základě zjištěných faktických problémů zformuloval doporučení, jak zlepšit situaci kolem finančních toků tak, aby lépe směřovaly k podpoře udržitelnosti. Studie nabízí nezbytná řešení v kontextu tvorby finanční politiky s cílem přeorientovat kapitálové toky, a více podrobností k ní najdete zde.

Jak bylo uvedeno, finanční instituce budou muset změnit svůj přístup ke klientům s minimálním kapitálem. Zásadní bude správná integrace jejich preferencí v oblasti udržitelnosti do vlastní nabídky finančních produktů. Zde pak bude působit evropská směrnice s formulací právních povinností pro finanční instituce. Jde totiž o reformy jak finančního poradenství, tak i průběžného řízení klientových investic, tzn. spravování jeho portfolia. Do právních povinností finančních institucí bude nejprve napevno zavedena jejich odpovědnost za rizika a faktory udržitelnosti. Tento styl práce s klienty byl přitom doposud praktikován pouze pro velké investory a byl součástí vysoce zpoplatněných služeb investičních společností. I zde však zatím víceméně chybí zohlednění preferencí pro udržitelnost. Zpráva k této problematice naznačuje, že vývoj ani zde ještě zdaleka není u konce, a více podrobností k ní najdete zde.

Změna přístupu investiční společnosti ke klientovi by tedy do budoucna měla představovat důležitou povinnost investičních společností vyhodnocovat preference svých klientů, či potenciálních klientů v oblasti udržitelnosti, a pak je zohlednit i v nabídce finančních nástrojů, ve finančním poradenství a důsledně zohledňovat redukci rizik i při správě portfolia.

Ze strany 2DII byl pro tento účel vypracován i Dotazník pro posouzení preferencí klienta v oblasti udržitelnosti, včetně širších motivací k podpoře udržitelnosti. Tím by se také mohlo dosáhnout sjednocení postupů v přípravě nabídky. Vyhodnocení každého dotazníku by mělo odpovědět na otázky o vhodnosti produktu (nebo produktů), přispět ke zvýšení důvěry spotřebitele k dané instituci prokazatelnou zpětnou vazbou a zajistit tak, aby i finanční trhy pracovaly na dosažení společenských a environmentálních cílů. Více informací o účelu a obsahu tohoto dotazníku viz zde.

Pro české finanční instituce a jejich klienty je dotazník přeložen a díky našemu zapojení přizpůsoben i lokálním poměrům zde.

U daného tématu je pak také velmi důležité zmínit boj proti klamavé ekologické reklamě, tzv. greenwashingu..

Přehled legislativního a regulačního rámce pro prezentaci možných environmentálních dopadů v nabídce finančních produktů, spolu s konkrétními návrhy, jak se bránit klamavé reklamě účinněji, je jednou z dalších studií 2DII, které byly nedávno zpracovány. Klamavá tvrzení o pozitivních dopadech různých produktů na životní prostředí jsou sice často v rozporu s jasným souborem regulačních ustanovení EU, ale jsou také v současnosti těžko prokazatelná. Navíc, finanční sektor tato omezení doposud příliš nezohledňoval, a i tento přístup se tak bude muset zásadně změnit. Více k problematice greenwashingu lze najít zde.

A můžete se podívat také na naše doporučení, které jsme pro vás v tomto ohledu (i ve spolupráci s dalšimi našimi partnery) připravili:

Více informací i z jiných členských států EU najdete také zde.