Info pro finance

Česká národní banka

Česká národní banka je ze zákona hlavním orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice. ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku.

Kontakt

  • Adresa: Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1
  • Tel.: +420 224 411 111
  • Fax.: +420 224 412 404
  • Zelená linka: 800 160 170

Celý tento text ke stažení Zde.

Činnost

Česká národní banka stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a sektoru penzijních fondů. Banka systematicky reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel u subjektů finančního trhu spadajících do její odpovědnosti.

Těmito subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční a pojišťovací zprostředkovatelé, pojišťovny, penzijní fondy, samostatní likvidátoři pojistných událostí a směnárny.

Webové stránky ČNB nabízejí nepřeberné množství informací o finančním trhu. Kapitola Co nového v dohledu upozorňuje na nově zveřejněné informace a materiály v problematice dohledu nad finančním trhem. V kapitole Legislativní základnalze nalézt platné právní předpisy v oblasti finančního trhu, i další metodické a regulatorní materiály, výklady, odpovědi na časté metodické dotazy. Kapitola Výkon dohledu obsahuje strukturované údaje týkající se praktických informací především pro subjekty finančního trhu, ale i pro odbornou a laickou veřejnost. V kapitole Seznamy a evidence jsou k dispozici seznamy subjektů působících na českém finančním trhu, které podléhají povolovací či registrační činnosti České národní banky. Kapitola Souhrnné informace o finančním trhu poskytuje základní zejména informace o finančním sektoru a jeho vývoji, a to ve formě pravidelně aktualizovaných tabulek se základními údaji nebo ve formě pravidelných či mimořádných publikací. Centrální registr úvěrů pak soustřeďuje informace o úvěrových závazcích právnických osob a fyzických osob.

Kam se obracet?

ČNB v rámci dohledu nad ochranou spotřebitele povinnost přijímat a prošetřovat podání spotřebitelů, dohlížet nad dodržováním zákonných povinností, zabránit bezprostřednímu ohrožení majetku spotřebitele pozastavením poskytování služeb nebo uzavřením provozovny a ukládat opatření k nápravě a sankce.

Na webových stránkách ČNB lze najít formulář sloužící k podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou, čímž ČNB zajišťuje právě ochranu spotřebitele.

Samostatný odbor ochrany spotřebitele

Adresa: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

E-mail: spotrebitel@cnb.cz

Tel: +420 224 412 770

Fax: +420 224 412 261

Působnost ČNB v oblasti ochrany spotřebitele

  • Pravomoci ČNB v oblasti ochrany spotřebitele jsou limitované na následující oblasti:
  • Dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik. Tzn. jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že spotřebitel může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.
  • Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele.
  • Dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení.
  • Dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku Jedná se o smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (telefon, fax, e-mail či internet).