Info pro finance

Základní rámec

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2758 - § 2872)

Zákon přináší základní vymezení pojmů v oblasti pojištění a definuje pojištění jako takové, pojištěného, oprávněnou osobu, pojistné podmínky, pojistku, povinné pojištění, pojistné a další základní pojmy a postupy, jako např. šetření pojistné události, zánik pojištění. Dále se věnuje pojištění škodovému, obnosovému, osob, životnímu, úrazovému, pro případ nemoci, majetku, právní ochrany, odpovědnosti, úvěru a finančních ztrát.

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Zákon upravuje provozování pojišťovnictví v ČR a dohled nad ním.

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích

Zákon přináší pojmy pojišťovací zprostředkovatel, vázaný a podřízený pojišťovací zprostředkovatel, výhradní pojišťovací agent, pojišťovací makléř a likvidátor pojistných událostí. Stanovuje také požadavky na odbornou způsobilost u jednotlivých profesí.

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Zákon říká, co je to penzijní fond a jaké jsou nároky z penzijního připojištění, příspěvky účastníků a státu a dohled.

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření

Zákony upravují tzv. II pilíř (dobrovolný), jehož budoucnost je nejistá.

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Zákony upravují penzijní připojištění pro účastníky transformovaných fondů a doplňkové penzijní spoření v účastnických fondech, vše dobrovolné (III pilíř).

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon upravuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a Českou kancelář pojistitelů.

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zákon definuje poplatníky, určuje povinnost platit pojistné, oznamovací povinnost plátců a sazby pojistného.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon upravuje mechanismy veřejného zdravotního pojištění, pojištěnce a hrazené služby.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon se vztahuje na případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a organizaci a provádění pojištění. Určuje druhy dávek a okruh pojištěných osob.

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zákona se věnuje pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a definuje mimo jiné orgány úrazového pojištění a okruh pojištěných osob.

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon upravuje pojistné na důchodové pojištění (tzv. I pilíř) a pojistné na nemocenské pojištění. Určuje poplatníky pojistného, sazby i pojistné.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon upravuje pojistné na důchodové pojištění (tzv. I pilíř).