Info pro finance

Pojistné krytí

Pojištění lze charakterizovat jako přenesení rizika vzniku negativních důsledků nahodilých (tzv. škodných) událostí, které vedou k újmě na majetku, životu či zdraví, z osoby, která je těmto rizikům vystavena (tzv. pojištěného) na osobu specializovanou (tzv. pojistitel - pojišťovna). Pojišťovna se za úplatu zavazuje poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá v pojistných podmínkách blíže označená událost. V případě vzniku pojistné události oprávněná osoba obdrží pojistné plnění, jehož výše – ve srovnání se spořením či investováním – se neodvíjí od doposud vložených finančních prostředků.

Od soukromého pojištění definovaného výše je potřeba odlišovat tzv. sociální pojištění. Přes podobné označení se jedná o pojištění jen nominálně (správně hovoříme o tzv. sociálním zabezpečení), fakticky se jedná o zcela odlišné systémy fungující na různých principech.