Info pro finance

Základní rámec

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Zákon upravuje provozování pojišťovnictví v ČR a dohled nad ním, vč. základní rysů činnosti zprostředkovatelů a poradců.

Zákon č. 38/2004  Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích

Zákon přináší pojmy pojišťovací zprostředkovatel, vázaný a podřízený pojišťovací zprostředkovatel, výhradní pojišťovací agent, pojišťovací makléř a likvidátor pojistných událostí. Stanovuje také požadavky na odbornou způsobilost u jednotlivých profesí. Zákon zakotvuje registr zprostředkovatelů, agentů a makléřů vedený Českou národní bankou.

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon mimo jiné zavádí pravidla ochrany majetku zákazníka, obecné povinnosti při jednání se zákazníky, zásady komunikace se zákazníky, pravidla informování zákazníků vč. vyžadování informací od zákazníka, jakož i informační povinnosti obchodníka s cennými papíry. Důležitá jsou ustanovení o investičních zprostředkovatelích a vázaných zástupcích a jejich povinnostech.

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Zákon vymezuje, co je spotřebiteslký úvěr, jaká práva a povinnosti se vztahují na jeho poskytování a zprostředkování, a také, kdo je oprávněn spotřebitelské úvěry od 1.12.2016 poskytovat.