Info pro finance

Rizika finančního trhu

Obecné riziko ve finančním poradenství spočívá ve výběru nevhodného produktu. Jedná se o nákladovost produktu, o jeho strukturu, přínos pro klienta v jeho dané životní situaci a možnost produkt v budoucnu pozměnit nebo z něj vystoupit. Odpovědnosti jsou v jednotlivých oblastech finančního poradenství dané jednotlivými zákony. Velmi dobře je upravena činnost zprostředkování pojištění a investic.

Pojišťovací zprostředkovatelé musí svou činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele - zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb – to říká zákon. Dále musí, ovšem jen na požádání, předložit osvědčení o svém zápisu do registru a sdělit způsoby svého odměňování. Pojišťovací zprostředkovatelé také odpovídají za škodu způsobenou provozováním své činnosti a musí zachovávat mlčenlivost. Pojišťovací zprostředkovatelé také musí klienta informovat o postupech, podle nichž spotřebitel a ostatní dotčené osoby mohou podat stížnost, popřípadě žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele.

V případě doporučení klientovi na základě analýzy nabídky pojišťoven, musí být tato provedena na vzorku dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu a musí se postupovat podle odborných kritérií. Lze doporučit uzavření jen pojistné smlouvy odpovídající potřebám a požadavkům klienta. O tom všem musí být klient informován, stejně jako pro kolik pojišťoven zprostředkovatel pracuje.

Důležitá je povinnost „zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu“. ZÁZNAM O TOMTO JEDNÁNÍ VŽDY POŽADUJTE! Všechny informace musí klient dostat písemně (nebo na nosiči dat), a to jasně, přesně a srozumitelně.

Penzijní spoření a penzijní připojištění jsou další produkty, kde zákon reaguje na rizika trhu. Především zprostředkovatelé musí jednat s odbornou péčí a řádně klienta informovat, zejména o poplatcích, provizi a dalších nákladech.

Riziko je vedle výnosu a likvidity neoddělitelnou vlastností investičních aktivit. Investiční zprostředkovatelé se nesmí v komunikaci s klientem zaměřit jen na přínosy a výnosy, musí upozorňovat i na „všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být s investiční službou nebo investičním nástrojem spojena“. Musí také informovat o celkové ceně služby včetně všech poplatků a daní, a to vše s ohledem na osobu „s průměrnou intelektuální úrovní“.

Právní předpisy rovněž stanovují, jak je třeba informovat o výsledcích investičního produktu v minulosti, a odhadech vývoje v budoucnosti. A od klienta je třeba také získat informace o jeho odborných znalostech a provést tzv. test přiměřenosti, tedy jestli je daný produkt přiměřený a v souladu s odbornými znalostmi klienta, a to se zaměřením právě na rizika. V případě poradenství je pak vyžadován i test vhodnosti – je nutné znát finanční zázemí a majetkové poměry klienta, jeho investiční horizont a přístup k riziku.